Posts

11 Nov 1985, Assembly Hall, Walthamstow

10 Nov 1985, Hammersmith Palais, London

9 November 1985, Students Union, Portsmouth Polytechnic, Portsmouth

08 Nov 1985, University of London Union, London

7 November 1985, University of Kent, Canterbury